Pimpinan

Dekan

Dr. Hj. Isti’adah, M.A.
NIP 19670313 199203 2 002

Wakil Dekan Bidang Akademik

Drs. H. M. Basri, M.A Ph.D
NIP 19681231 199403 1 022

Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan dan Keuangan

Dr. H. Akhmad Muzakki, M.A.
NIP 19690425 199803 1 002

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Dr. Hj. Syafiyah, M.A.
NIP 19660910 199103 2 002

Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Arab

M. Faisol, M.Ag.
NIP 19741101 2 00312 1 004

Sekretaris Jurusan Bahasa dan Sastra Arab

Akhmad Kholil, M.Fil.I
NIP 19701005 200604 1 021

Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris

Dr. Syamsudin, M.Hum.
NIP 19691122 200604 1 001

Sekretaris Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris

Miftahul Huda, M. Pd
NIP 19840329 201101 1 009

Hubungi Kami

FAKULTAS HUMANIORA
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jalan Gajayana 50 Malang 65144
Telp./ Faks. (0341) 570872
email: humaniora@uin-malang.ac.id